Podpora lidí s mentálním postižením při katastrofách

08. 11. 2016
Na Ministerstvu vnitra proběhl dne 8. listopadu 2016 odborný workshop EUNAD IP, který byl zaměřen na zjišťování a saturaci potřeb lidí s mentálním, kognitivním a případně i motorickým postižením při katastrofách.
Akce proběhla v rámci řešení mezinárodního projektu Evropské komise EUNAD-Implementace, který se zaměřuje na zlepšení podpory a přípravy uvedené skupiny občanů. Úkolem projektu EUNAD – Implementace je zajistit podklady pro lepší přípravu zasahujících hasičů, policistů a zdravotníků, poskytovatelů psychosociálních podpory při mimořádných událostech, odborníků v oblasti duševního zdraví, ale i samotných organizacích sdružující lidi s disabilitou.

Jednalo se o pracovní setkání, jehož cílem bylo vytvoření expertní sítě a získání zkušeností od odborníků z praxe, včetně připomínkování zásad pro krizovou komunikaci a praktickou pomoc lidem s uvedenou disabilitou v kontextu mimořádných událostí a katastrof.
 
Pracovní setkání zaštítil ředitel odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV Mgr. David Chovanec a za akademickou obec jej zahájila vedoucí katedry psychologie FF UK doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Dále následovaly příspěvky přibližující různé aspekty daného tématu a dobrou praxi, doprovázené diskusí a připomínkováním stávajících doporučení. Workshop byl rozdělen do dvou tematických celků. První blok se zabýval specifiky osob s různou charakteristikou mentálního postižení, jejich potřebami a možnostmi komunikace s nimi ve vyhrocených situacích. Druhý blok se zabýval oblastí prevence a krizové připravenosti organizací, které s těmito lidmi pracují.

Jsme rádi, že paní ředitelka PhDr. Jana Pilná a zástupkyně ředitelky Milena Strasserová se mohly zúčastnit tohoto velmi zajímavého jednání a že se Domov Na Hrádku stal spolupracující organizací v tomto zajímavém projektu.

Témata zahrnovala např. zvláštnosti komunikace s lidmi s mentálním postižením, změny v chování při kognitivním postižení u psychiatrických pacientů, specifika práce s lidmi umístěnými v zařízeních pro seniory různého typu, zvláštnosti chování osob s autismem při zvýšené zátěži či specifika při práci s dětmi s mentálním postižením. Další část byla věnována zkušenostem zdravotnické záchranné služby při práci s lidmi s demencí, s psychotickým onemocněním, imobilními pacienty či pacienty se smyslovým onemocněním. Zástupci HZS ČR Zlínského kraje přiblížili své zkušenosti se zlepšováním odborné způsobilosti hasičů v této oblasti a s podporou komunitní odolnosti cílové skupiny. Závěrem zástupkyně Policie ČR Karlovarského kraje představila unikátní integrované centrum pro prevenci rizik Svět záchranářů, které využívá principů zážitkové pedagogiky.
 
top