Chráněné bydlení

Respektujeme jedinečnost klientovy životní situace. Podporujeme rozvoj dovedností, samostatnosti a nezávislosti klienta. Podporu poskytujeme pouze tam, kde je to skutečně potřeba. Reagujeme na změny potřeb klientů. Respektujeme právo klientů podstupovat riziko, zároveň se snažíme, aby rizika byla přiměřená a aby se jim dalo předcházet.

Základní informace

Služba je poskytována v Červeném Hrádku, Kolíně a Cerhenicích, a to celoročně. Klienti sami vaří a pečují o domácnost. K cestování využívají běžných dopravních prostředků. K praktickému lékaři dochází v místě bydliště. Klienti sami vaří a pečují o domácnost. K cestování využívají běžných dopravních prostředků. K praktickému lékaři dochází v místě bydliště. 

Jak probíhá proces postupu přijetí

Kdy vás nemůžeme přijmout?

Důvody vylučující uzavření smlouvy o poskytování sociální služby dle § 91 ods.3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:
  • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob  v registru poskytovatelů sociálních služeb,
  • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
  • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis,
  • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Důvody vylučující poskytnutí služby dle §36 vyhlášky 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
  • zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Základní činnosti

Ubytování

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociálně terapeutické činnosti

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Galerie

Rodinný dům Hrádek

Rodinný dům Cerhenice

Byt v Kolíně, Březinova

Byt v Kolíně, Hrnčířská

top