Domov pro osoby se zdravotním postižením

Respektujeme jedinečnost klientovy životní situace. Podporujeme rozvoj dovedností, samostatnosti a nezávislosti klienta. Podporu poskytujeme pouze tam, kde je to skutečně potřeba. Reagujeme na změny potřeb klientů. Respektujeme právo klientů podstupovat riziko, zároveň se snažíme, aby rizika byla přiměřená a aby se jim dalo předcházet.

Základní informace

Služba je poskytována v Červeném Hrádku, celoročně. Domov má vlastní kuchyň, kde uživatelé mají možnost výběru ze dvou hlavních jídel včetně diet. Praní prádla je zajištěno ve vlastní prádelně. K zajištění služeb jsou k dispozici 2 devítimístné osobní vozy, z toho jeden se zvedací plošinou pro přepravu imobilních uživatelů, dále 7místné vozidlo pro chráněné bydlení a dva osobní vozy pro zajištění běžného provozu. Do domova dochází 1x za 14 dní praktická lékařka. 1x měsíčně ordinuje v zařízení psychiatr.

Jak probíhá proces postupu přijetí

Kdy Vás nemůžeme přijmout?

Důvody vylučující uzavření smlouvy o poskytování sociální služby dle § 91 ods.3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:
 
  • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob  v registru poskytovatelů sociálních služeb,
  • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
  • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis,
  • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Důvody vylučující poskytnutí služby dle §36 vyhlášky 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
 
  • zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Základní činnosti

Ubytování

Poskytnutí stravy

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociálně terapeutické činnosti

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

top