Domov pro osoby se zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením
Respektujeme jedinečnost klientovy životní situace. Podporujeme rozvoj dovedností, samostatnosti a nezávislosti klienta. Podporu poskytujeme pouze tam, kde je to skutečně potřeba. Reagujeme na změny potřeb klientů. Respektujeme právo klientů podstupovat riziko, zároveň se snažíme, aby rizika byla přiměřená a aby se jim dalo předcházet.
PhDr. Jana Pilná, PhD.,
ředitelka organizace

 

Cíle služby

Služba směřuje k tomu, že klient s ohledem na svoje možnosti a s potřebnou podporou sociální služby:      

 • žije v důstojném prostředí, které se přibližuje k domácmu prostředí
 • má zajištěnou péči o vlastní osobu
 • má zajištěnou péči o domácnost
 • využívá možnosti ve svém okolí (obchody, služby, úřady, zájmové aktivity, vzdělávací a pracovní příležitosti, veřejnou dopravu atd.)
 • udržuje kontakty a vztahy i mimo domov (s přáteli, se známými, s rodinou apod.)

Základní činnosti

 • ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 
Služba je poskytována v Červeném Hrádku, celoročně. Domov má vlastní kuchyň, kde uživatelé mají možnost výběru ze dvou hlavních jídel včetně diet. Praní  prádla je zajištěno ve vlastní prádelně. K zajištění služeb jsou k dispozici 2 devítimístné osobní vozy, z toho jeden se zvedací plošinou pro přepravu imobilních uživatelů, dále 7místné vozidlo pro chráněné bydlení a dva osobní vozy pro zajištění běžného provozu. Do domova dochází 1x za 14 dní praktická lékařka. 1x měsíčně ordinuje v zařízení psychiatr.


 

Kdy Vás nemůžeme přijmout?

Důvody vylučující uzavření smlouvy o poskytování sociální služby dle § 91 ods.3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob  v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Důvody vylučující poskytnutí služby dle §36 vyhlášky 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 • zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití. 


 

 
 

 
Poskytované služby jsou spolufinancovány Středočeským krajem  

Středočeský kraj - logo