Postup při podání stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby

Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb chce poskytovat svoje služby na kvalitní úrovni. Proto máme zájem o jakýkoliv nápad, podnět, návrh, požadavek či stížnost na kvalitu poskytování našich sociálních služeb.

Kdo může stížnost podat

Stížnost může podat uživatel, uživatelem zvolený zástupce,  opatrovník, rodinný příslušník uživatele, klíčový pracovník nebo blízký pracovník v přímé péči, organizace nebo instituce zabývající se ochranou lidských práv apod.

Jak stížnost podat

Stížnost/podnět lze podávat:

  • osobně - na základě domluvené schůzky se zástupcem organizace, případně ji předat v písemné podobě přímo v kanceláři Domova Na Hrádku v kterýkoliv pracovní den od 8,00 do 15,30 hodin. Schůzku si lze domluvit telefonicky na telefonním čísle 321 796 232 nebo e-mailem na adrese: info@usphradek.cz
  • písemně - na adresu: Domov Na Hrádku Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb, Červený Hrádek 45, 285  04  Uhlířské Janovice.
  • telefonicky - telefonním čísle 321 796 232
  • elektronickou poštou – e-mailem zaslaným na adresu: info@usphradek.cz

Stížnost lze podat i anonymně a to do zvláštní anonymní schránky důvěry, která je umístěna v přízemí - ve vchodu do budovy domova a v první patře budovy nebo poštou na adresu Domova Na Hrádku.

Co by měla stížnost/podnět obsahovat

1) pokud nejde o anonymní stížnost či podnět, je nutné uvést jméno, příjmení a kontakt, u právnických osob název, sídlo a osobu oprávněnou jednat
2) uvést všechny podstatné informace týkající se daného problému

Termíny vyřizování stížností

1. Schránka důvěry se kontroluje 1x za měsíc.

2. Stížnosti, které není třeba přešetřovat na místě nebo na podkladě dalšího vyjádření nebo na základě spisového materiálu jiné organizace, musí být vyřízeny do 14 dnů od dne, kdy byly zapsány do zvláštního deníku.
3. Stížnosti, které nelze vyřídit do 14 dnů ode dne jejich zapsání do deníku, musí být vyřízeny (prošetřeny) nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy byly zapsány do deníku. Tuto lhůtu lze překročit jen ve výjimečných případech a proti překročení lhůty může podat stěžovatel odvolání. O důvodu překročení musí být stěžovatel  informován.

Projednání stížností

Prošetřením stížnosti je pověřena komise ve složení: vedoucí přímé péče, sociální pracovnice a vedoucí zdravotně sociálního úseku.
Vyžaduje-li to správné vyřízení stížností nebo povaha věci, musí být při šetření slyšen  stěžovatel, jakož i osoby, proti kterým stížnost směřuje.
O průběhu šetření je pořízen zápis.
Ředitelka zařízení má právo kontrolovat výsledky šetření stížnosti. 
Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím přešetření byla učiněna opatření k odstranění zjištěných závad.
Ředitelka domova sleduje, zda opatření k nápravě jsou řádně plněna a vyvozuje  důsledky proti zaměstnancům, kteří jsou odpovědni za jejich neplnění.
O vyřízení je stěžovatel informován.
Proti stěžovateli nesmí být činěny jakékoliv kroky.
Stěžovatel má právo se odvolat proti výsledku šetření stížnosti.

Odvolání proti výsledku stížnosti

Stěžovatel se může odvolat k ředitelce domova, kde si může stěžovat na vyřízení stížnosti nebo se může obrátit na

  • Krajský úřad Středočeského kraje – Odbor sociálních věcí, Zborovská 11, 150  00  Praha 5, tel. 257 280 111,  gebuerova @kr-s.cz , www.kr-s tredocesky.cz
  • Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 658/ 39,  Brno, tel. 542 542 111, podatelna@ochrance.cz
  • Český helsinský výbor, Štefánikova 216/21, 150  00 Praha 5, tel. 220 515 188, sekr@helcom.cz
  • Úřad práce ČR, náměstí T.G. Masaryka 145, 261 01 Příbram 1, tel. 950 156 111, podatelna@pb.mpsv.cz
  • Poradna pro občanská a lidská práva, Senovážné náměstí 977/24, 110  00  Praha 1 – Nové Město, tel. 234 621 467
  • Výbor pro lidská práva OSN – 1211 Geneva 10, Switzerland, www2.ochr.org

Každá podaná stížnost je řádně prošetřena a měla by vést ke zlepšení kvality sociálních služeb Domova Na Hrádku.


Turbodieta.cz, Anionky.cz, QElife.cz, Tropocollagen, Galvanic Spa, Inventia, Kupník.cz, Queen Euniké partner, Euniké partner, Well U, Hooah, Krása.cz, Tropokolagen.cz, Spektrum, Deparim, Česká řasa, Queen Euniké partner, Wellu.cz, Beautik, Margitex, BH test, Ageloc me, E.T. Wool, Alternativní doktorka, QE Partner, Kuzu.cz, Hrabárna lega, Hledák dovolené, Pilna, Syn-Ake