Domov pro osoby se zdravotním postižením

Cíle a  způsoby  poskytování  služeb - domov  pro  osoby  se  zdravotním postižením

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením Domova Na Hrádku je vytvořit lidem, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu nemohou trvale žít ve svém přirozeném prostředí, vytvářet podmínky pro důstojné zázemí, poskytovat jim pomoc a podporu při zvládání každodenních činností, umožnit jim žít v běžném životním a denním rytmu a umožnit jim využívat dalších služeb podle jejich potřeb.

Služba je poskytována v Červeném Hrádku.


Cílová skupina

Služba je určena dospělým ženám i mužům s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením, osobám se zdravotním postižením po mozkové příhodě, s roztroušenou sklerózou, jejichž situace vyžaduje vyšší míru pomoci / podpory druhé osoby a jejichž potřeby mohou být naplněny v souladu s cíli domova pro osoby se zdravotním postižením.
 

Cíle služby


Služba směřuje k tomu, že klient s ohledem na svoje možnosti a s potřebnou podporou sociální služby:      

 • žije v důstojném domácím prostředí
 • má zajištěnou péči o vlastní osobu
 • má zajištěnou péči o domácnost
 • využívá možnosti ve svém okolí (obchody, služby, úřady, zájmové aktivity, vzdělávací a pracovní příležitosti, veřejnou dopravu atd.)
 • udržuje kontakty a vztahy i mimo domov (s přáteli, se známými, s rodinou apod.)
   

Zásady služby

 • respektujeme jedinečnost klientovy životní situace
 • podporujeme rozvoj dovedností, samostatnosti a nezávislosti klienta8. podporu poskytujeme pouze tam, kde je to skutečně potřeba
 • reagujeme na změny potřeb klientů
 • respektujeme právo klientů podstupovat riziko, zároveň se snažíme, aby rizika byla přiměřená a aby se jim dalo předcházet


Důvody vylučující uzavření smlouvy o poskytování sociální služby dle § 91 ods.3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob  v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.


Důvody vylučující poskytnutí služby dle §36 vyhlášky 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 • zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.


Základní činnosti:

 • ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí


Kapacita domova pro osoby se zdravotním postižením je 45 lůžek.

Zde najdete žádost a sazebník.

Fotogalerie


Turbodieta.cz, Anionky.cz, QElife.cz, Tropocollagen, Galvanic Spa, Inventia, Kupník.cz, Queen Euniké partner, Euniké partner, Well U, Hooah, Krása.cz, Tropokolagen.cz, Spektrum, Deparim, Česká řasa, Queen Euniké partner, Wellu.cz, Beautik, Margitex, BH test, Ageloc me, E.T. Wool, Alternativní doktorka, QE Partner, Kuzu.cz, Hrabárna lega, Hledák dovolené, Pilna, Syn-Ake