Info pro zájemce

 
Níže uvedené informace si můžete stáhnout v pdf  ZDE
 

Informace pro zájemce o sociální službu v Domově Na Hrádku (dále jen DNH)

 
Kontakty
1) webové stránky – záložka KONTAKTY
2) kontakt na sociální pracovnici: telefonicky +420 603 885 726, +420 321 796 232 linka 29, e-mailem tesarova@usphradek.cz, osobně – hlavní budova DNH v přízemí č. dveří 60.

Postup před zahájením služby
1) Zájemce podává informace o jeho situaci nebo situaci jeho opatrovance, příbuzného.
2) Sociální pracovnice poskytne základní poradenskou službu, např. informace o Domově Na Hrádku, pravidla přijímání, vhodnost sociální služby, kontakty na jiná zařízení v regionu, odkaz na registr sociálních služeb apod.
3) Sociální pracovnice řeší další postup se zájemcem např. návštěva zařízení, způsob podání žádosti o sociální službu nebo vyžádání si dalších informací k oblastem poskytování služby. Postup je domluven vždy dle podmínek zájemce/opatrovníka.
4) Po obdržení žádosti sociální pracovnice DNH kontaktuje žadatele a domluví termín vstupního mapování /sociálního šetření/ - nejpozději do 30 dnů.
5) O provedeném sociálním šetření, které uskuteční sociální pracovnice s vedoucí zdravotního úseku, je žadatel vyrozuměn písemně.
6) Pokud sociální šetření dodatečně prokáže, že žadateli nebude vyhověno, sociální pracovnice doporučí a poradí další sociální zařízení, které vhodnou pomoc a podporu poskytují.
7) V případě kladného posouzení žádosti je zájemce při nenaplněné kapacitě služby písemně vyzván k zahájení služby. Pokud je kapacita naplněna, je zaevidován do Evidence žadatelů sociální služby, a musí čekat, až se uvolní lůžko.

Postup při zahájení služby
1) Nejdéle při zahájení sociální služby se podepisuje smlouva.Klient/opatrovník může návrh smlouvy obdržet již před zahájením služby, záleží na vzájemné domluvě.
2) U podepisování smlouvy jsou přítomni - ředitelka zařízení, sociální pracovnice a klient /opatrovník, rodinný příslušník/.
3) Je nutné, aby klient smlouvě porozuměl. Sociální pracovnice vysvětluje nastavená pravidla domova. Když klient rozumí a se vším souhlasí, smlouvu podepíše on a ředitelka Domova Na Hrádku. U klienta s omezenou svéprávností podepisuje smlouvu i opatrovník. Je možné použít i obrázkovou formu smlouvy.
4) Jednu smlouvu dostane klient, druhou smlouvu dostane poskytovatel. V případě, že klient je omezen ve svéprávnosti, třetí smlouva je poskytnuta opatrovníkovi, který ji překládá příslušnému soudu ke schválení.

Doklady nutné při zahájení služby
občanský průkaz /pokud je držitelem/, průkaz pojištěnce, průkaz ZTP/P, rozsudek soudu o omezení ve svéprávnosti a listinu o ustanovení opatrovníka /pokud je omezen ve svéprávnosti/, jméno a adresu svého ošetřující lékaře, případně zdravotnickou dokumentaci, když zájemce navštěvuje školu, pedagogickou dokumentaci aj.
U zájemce s omezenou svéprávností pomůže s doklady jeho opatrovník.

Zahájení pobytové služby
1) Klientovi je přidělen klíčový pracovník, který klientovi pomáhá s adaptací – určí vedoucí služby
2) O novém klientovi informuje vedoucí služby ostatní pracovníky na domácnostech a zdravotní sestry.
3) Klient je postupně seznamován s ostatními klienty domácnosti, s životem v domácnosti a chodem domova, a to především s těmito pravidly - domácím řádem a pravidly života, s právy a povinnostmi klienta, s pravidly podávání připomínek, námětů a stížností, s prostředím domova a bezpečným pohybem v areálu domova apod.
 
Od prvního dne pobytu klienta je klíčovým pracovníkem veden adaptační plán.
Nejdéle do tří měsíců si vytvoří spolu s klíčovým pracovníkem individuální plán.

Turbodieta.cz, Anionky.cz, QElife.cz, Tropocollagen, Galvanic Spa, Inventia, Kupník.cz, Queen Euniké partner, Euniké partner, Well U, Hooah, Krása.cz, Tropokolagen.cz, Spektrum, Deparim, Česká řasa, Queen Euniké partner, Wellu.cz, Beautik, Margitex, BH test, Ageloc me, E.T. Wool, Alternativní doktorka, QE Partner, Kuzu.cz, Hrabárna lega, Hledák dovolené, Pilna, Syn-Ake