Chráněné bydlení

Posláním chráněného bydlení Domov na Hrádku je poskytovat lidem s mentálním a kombinovaným postižením potřebnou podporu tak, aby mohli bydlet co nejběžnějším a nejsamostatnějším způsobem života, tzn. bydlet v domácím prostředí, vést vlastní domácnost a začlenit se do společnosti. Služba je poskytována v Kolíně, v Cerhenicích a v Červeném Hrádku.


Cíle chráněného bydlení

Klient s ohledem na svoje možnosti a s potřebnou podporou sociální služby:     

 • žije v domácím prostředí
 • stará se o domácnost
 • pečuje o svoji osobu
 • využívá možnosti ve svém okolí (obchody, služby, úřady, zájmové aktivity, vzdělávací a pracovní příležitosti, veřejnou dopravu atd.)
 • udržuje kontakty a vztahy i mimo chráněné bydlení (s přáteli, se známými, s rodinou apod.)


Cílová skupina

Služba je určena dospělým ženám i mužům s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc / podporu druhé osoby a jejichž potřeby mohou být naplněny v souladu s cíli chráněného bydlení.
 

Zásady služby

 • respektujeme jedinečnost klientovy životní situace
 • podporujeme rozvoj dovedností, samostatnosti a nezávislosti klienta
 • podporu poskytujeme pouze tam, kde je to skutečně potřeba
 • reagujeme na změny potřeb klientů
 • respektujeme právo klientů podstupovat riziko, zároveň se snažíme, aby rizika byla přiměřená a aby se jim dalo předcházet

    
Důvody vylučující uzavření smlouvy o poskytování sociální služby dle § 91 ods.3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob  v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.


Důvody vylučující poskytnutí služby dle §36 vyhlášky 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 • zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.


Základní činnosti

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí


Kapacita chráněného bydlení je 17 míst. 

Zde najdete žádost a sazebník.

Rodinný dům Hrádek

1 | 2 >>

Rodinný dům Cerhenice

1 | 2 >>

Byt Březinova, Kolín

1 | 2 | 3 | 4 >>

Byt Hrnčířská, Kolín

1 | 2 | 3 | 4 >>

Turbodieta.cz, Anionky.cz, QElife.cz, Tropocollagen, Galvanic Spa, Inventia, Kupník.cz, Queen Euniké partner, Euniké partner, Well U, Hooah, Krása.cz, Tropokolagen.cz, Spektrum, Deparim, Česká řasa, Queen Euniké partner, Wellu.cz, Beautik, Margitex, BH test, Ageloc me, E.T. Wool, Alternativní doktorka, QE Partner, Kuzu.cz, Hrabárna lega, Hledák dovolené, Pilna, Syn-Ake