Domov pro seniory

Posláním domova pro seniory v Domově Na Hrádku je zajistit  seniorům důstojný a spokojený život, vytvořit  podmínky co nejvíce blízké běžnému životu, umožnit prožití plnohodnotného života na základě individuálních potřeb v důsledku zhoršeného zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a obtížné sociální situaci.

Cíle služby

1) podporování a poskytování takových služeb, které vedou k prodloužení soběstačnosti   
     klientů, a tím dosáhnout toho, aby tato služba byla vnímána klienty jako pozitivní  
     podpora,
2) zajistit celodenní podporu, pomoc a péči,
3) respektovat individualitu uživatele,
4) zajistit kvalitní a smysluplné vzdělávání pracovníků dle jejich potřeb

Cílová skupina

 • senioři

Věková struktura cílové skupiny:

 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Specifikace cílové skupiny:

 • mladší a starší senioři, kteří se z důvodu snížené soběstačnosti ocitli v obtížné sociální nebo zdravotní situaci
 • senioři, kteří před umístěním do domova žili ve společné domácnosti se synem, dcerou nebo sourozenci či jiném příbuzenském vztahu, jejichž zdravotní stav odpovídá cílové skupině domova pro osoby se zdravotním postižením.

Zásady poskytování služby

 • respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské důstojnosti, rovný přístup ke všem klientům - soběstačnost a důstojnost klienta musí být vždy podporovány,
 • individuální přístup - služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb klientů,
 • svobodné rozhodování  - uživatel rozhoduje, příp. spolurozhoduje o využití služeb nebo jejich prvků, o jejich změně a ukončení,
 • akceptace a uznávání klienta jako člověka ve své osobitosti se svými vlastnostmi,
 • profesionalita poskytovaných služeb – všichni pracovníci odpovídají požadavkům odborné způsobilosti a jsou průběžně vzděláváni.

Důvody vylučující uzavření smlouvy o poskytování sociální služby dle § 91 ods.3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob  v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Důvody vylučující poskytnutí služby dle §36 vyhlášky 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 • zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Základní činnosti

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Kapacita domova pro seniory jsou 4 lůžka.

Zde najdete žádost a sazebník.

Fotogalerie


Turbodieta.cz, Anionky.cz, QElife.cz, Tropocollagen, Galvanic Spa, Inventia, Kupník.cz, Queen Euniké partner, Euniké partner, Well U, Hooah, Krása.cz, Tropokolagen.cz, Spektrum, Deparim, Česká řasa, Queen Euniké partner, Wellu.cz, Beautik, Margitex, BH test, Ageloc me, E.T. Wool, Alternativní doktorka, QE Partner, Kuzu.cz, Hrabárna lega, Hledák dovolené, Pilna, Syn-Ake